XE TẢI HYUNDAI

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 1450 kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 1490 kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 1550 kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng: 3110 x 1620 x 350/— mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 1325 Kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng:3130 x 1630 x 1770 mm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 1450 Kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L,Euro 4

Kích thước thùng:2420 x 1600 x 400 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 2420 kg

Động cơ: D4CB , Euro 4

Kích thước thùng: 3320 x 1750 x 1690/— mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 2400 kg

Động cơ: D4CB , Euro 4

Kích thước thùng: 3300 x 1730 x 620/1660 mm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 2330 kg

Động cơ: D4CB , Euro 4

Kích thước thùng: 3550 x 1800 x 400/— mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 2350 kg

Động cơ: D4CB , Euro 4

Kích thước thùng: 4250 x 1750 x 1660/— mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 2400 kg

Động cơ: D4CB , Euro 4

Kích thước thùng: 4280 x 1820 x 630/1630 mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 2490 kg

Động cơ: D4CB , Euro 4

Kích thước thùng: 4280 x 1820 x 435/—mm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 1950 kg

Động cơ: D4CB , Euro 4

Kích thước thùng: 4300 x 1770 x 1650/— mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 1990 kg

Động cơ: D4CB , Euro 4

Kích thước thùng: 4280 x 1820 x 1650/—mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 4000 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4400 x 2050 x 1845/— mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 4100 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4500 x 2060 x 1450/1845 mm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 3850 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4270 x 1950 x 1840 mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 7300 kg

Động cơ: D4CC , Euro 4

Kích thước thùng: 5740 x 2060 x 1600/2040 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 7100 kg

Động cơ: D4CC , Euro 4

Kích thước thùng: 5700 x 2090 x 2000/— mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 6800 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4900 x 2060 x 1880 mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 6900 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4900 x 2050 x 660/1880 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 6600 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4820 x 1980 x 1870/— mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 7100 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 5000 x 2060 x 490 mm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 6450 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 5690 x 2060 x 1880/—mm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 6650 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4900 x 2050 x 1880 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 6850 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4900 x 2050 x 675/1880 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 6650 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 4870 x 2030 x 1870 mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 6100 kg

Động cơ: D4GA , Euro 4

Kích thước thùng: 3.640 x 1.820/1.660 x 760/680 mm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 7950 kg

Động cơ: D4DB , Euro 4

Kích thước thùng: 4900 x 2060 x 680/1880 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 7600 kg

Động cơ: D4DB , Euro 4

Kích thước thùng: 4900 x 2060 x 1880/— mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 7900 kg

Động cơ: D4DB , Euro 4

Kích thước thùng: 4880 x 2050 x 480/— mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 13900 kg

Động cơ: D6GA , Euro 4

Kích thước thùng: 7160 x 2020 x 2200/—mm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 15700 kg

Động cơ: D6GA , Euro 4

Kích thước thùng: 7300 x 2340 x 1350/2150 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 14450 kg

Động cơ: D6GA , Euro 4

Kích thước thùng: 7300 x 2150 x 2080/—mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 16280 kg

Động cơ: D6AC , Euro 4

Kích thước thùng: 8930/8630 x 2250 x 1410 mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 16950 kg

Động cơ: D6AC , Euro 4

Kích thước thùng: 9600 x 2350 x 2300/— mmm

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 17600 kg

Động cơ: D6AC , Euro 4

Kích thước thùng: 9720 x 2350 x 720/2150 mm