XE TẢI TERACO

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 930 Kg

Kích thước thùng: 2800 x 1580 x 1540 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 970 Kg

Kích thước thùng: 2800 x 1600 x 1300/1540 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 2600 x 1520 x 360 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 850 Kg

Kích thước thùng: 2600 x 1600 x 1520 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 1850 Kg

Kích thước thùng: 3670 x 1730 x 1700 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 1850 Kg

Kích thước thùng: 3630 x 1760 x 980/1680 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 1850 Kg

Kích thước thùng: 3670 x 1730 x 1700 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 3675 x 1740 x 370 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 1850 Kg

Kích thước thùng: 6050 x 1950 x 650/1950 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 1950 Kg

Kích thước thùng: 6050 x 1990 x 550 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2400 Kg

Kích thước thùng: 3670 x 1800 x 1800 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2400 Kg

Kích thước thùng: 3670 x 1800 x 670/1800 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 3630 x 1810 x 370 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2300 Kg

Kích thước thùng: 4330 x 1800 x 1800 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2400 Kg

Kích thước thùng: 4310 x 1700 x 400 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2450 Kg

Kích thước thùng: 4295 x 1800 x 1400/1800 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2300 Kg

Kích thước thùng: 3680 x 1830 x 1400/1800 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2450 Kg

Kích thước thùng: 3660 x 1730 x 1700 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 3640 x 1810 x 380 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 6050 x 1950 x 650/1950 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 6050 x 1950 x 1940 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 6050 x 1950 x 550 mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000km