XE TẢI JAC

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 3200 x 1620 x 1550 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 3200 x 1620 x 600/1550 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1840 x 1880 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1820 x 680/1880 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1820 x 680/1880 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 1990 Kg

Động cơ: Cummins Mỹ

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bảo hiểm dân sự

Trọng tải: 1990 Kg

Động cơ: Cummins Mỹ

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 2300 Kg

Kích thước thùng: 4390 x 1820 x 1880 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 2400 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1800 x 680/1880 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 4230 x 1810 x 400 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1820 x 680/1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 3450 Kg

Kích thước thùng: 4260 x 1800 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1820 x 680/1770 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1820 x 1770 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 52500 x 2120 x 2000 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 52500 x 2120 x 2000 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 4950 Kg

Kích thước thùng: 5250 x 2120 x 2000 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 4990 Kg

Kích thước thùng: 5250 x 2120 x 750/2000 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 6450 Kg

Kích thước thùng: 5250 x 2120 x 2040 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 6500 Kg

Kích thước thùng: 5250 x 2120 x 750/2040 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 6400 Kg

Kích thước thùng: 6210 x 2130 x 2100 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 6600 Kg

Kích thước thùng: 6200 x 2140 x 750/2100 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 6400 Kg

Kích thước thùng: 6210 x 2130 x 2100 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 6500 Kg

Kích thước thùng: 6200 x 2140 x 750/2100 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 8350 Kg

Kích thước thùng: 7610 x 2280 x 750/2150 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 8000 Kg

Kích thước thùng: 7600 x 2280 x 2260 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 9000 Kg

Kích thước thùng: 7000 x 2260 x 750/2150 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 4990 Kg

Kích thước thùng: 4260 x 2050 x 750/1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 4900 Kg

Kích thước thùng: 4260 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 6000 Kg

Kích thước thùng: 6200 x 2100 x 780/2100 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 6000 Kg

Kích thước thùng: 6320 x 2150 x 2100 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 6400 Kg

Kích thước thùng: 6210 x 2100 x 550 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 7800 Kg

Kích thước thùng: 7500 x 2300 x 2275 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 8450 Kg

Kích thước thùng: 7300 x 2240 x 800/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 9000 Kg

Kích thước thùng: 6800 x 2250 x 2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 9150 Kg

Kích thước thùng: 6800 x 2240 x 800/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 8850 Kg

Kích thước thùng: 7300 x 2240 x 600 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 9350 Kg

Kích thước thùng: 7710 x 2360 x 800/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 17990 Kg

Kích thước thùng: 9420 x 2380 x 760/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 22030 Kg

Kích thước thùng: 9600 x 2360 x 870/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km